Zwroty i reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przewidzianych art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
  2. Zwrotom nie podlegają organizmy żywe oraz produkty wykonane ze szkła.
  3. Reklamacje dotyczące Towarów lub realizacji umowy sprzedaży należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Sprzedawcy: biuro@coralland.pl .
  4. Klient jest uprawniony do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@server730105.nazwa.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
  5. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź ta jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).